Jste zde: Hlavní strana Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky – nákupní řád

 • 1. Všeobecná ustanovení
 • 2. Předmět kupní smlouvy
 • 3. Uzavření kupní smlouvy
 • 4. Kupní cena a platba
 • 5. Dodací podmínky
 • 6. Záruka
 • 7. Odstoupení od smlouvy
 • 8. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení

Kupující odesláním elektronické objednávky z webových stránek www.podlahove-topeni.cz nebo www.javora.cz (dále jen webových stránek prodávajícího) akceptuje tyto obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím, t.j. firmou JAVORA ENERSA s.r.o., IČ 14318792. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není smluvně stanoveno jinak.

Smluvní vztahy, které nejsou vymezeny těmito obchodními podmínkami, se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Předmět kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy jsou položky uvedené v objednávce (dále jen zboží) a odsouhlasené prodávajícím (viz bod 4). Ceny, parametry produktů a další údaje uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou nezávazné.

3. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena po vyjádření souhlasu prodávajícího s objednávkou – návrhem kupní smlouvy. Toto vyjádření souhlasu může prodávající uskutečnit kteroukoli z možností:

 • dodáním objednaného zboží,
 • zasláním potvrzení objednávky kupujícímu se sdělením předpokládaného termínu dodání,
 • zasláním potvrzení kupujícímu o skutečnosti, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí v provozovně prodávajícího,
 • zasláním potvrzení kupujícímu o skutečnosti, že zboží bylo vypraveno k odeslání poštou.

Okamžikem uzavření kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo vyjádřit nesouhlas s objednávkou. O této skutečnosti je povinen zaslat kupujícímu informaci se zdůvodněním svého postupu.

Prodávající si vyhrazuje právo žádat o autorizaci objednávky písemnou formou. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Při objednávce o vyšší ceně nebo atypických produktů si prodávající vyhrazuje právo žádat platbu předem.

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Má-li kupující s prodávajícím uzavřenou dlouhodobou smlouvu, objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a je její nedílnou součástí.

4. Kupní cena a platba

Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku prodávajícího jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen během smluvního období.

Pokud nebylo dohodnuto jinak, může kupující platit za odebrané zboží následujícími způsoby:

 • dobírkou při zaslání zboží poštou,
 • hotově při osobním odběru zboží,
 • předem bankovním převodem na základě pro-forma faktury.

Po zaplacení kupní ceny (nebo při platbě na dobírku při odeslání zboží) vystaví prodávající fakturu – daňový doklad na jméno kupujícího. Převzetí zboží kupujícím je možné až po úplné úhradě faktury, není-li dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena přepravních nákladů (viz bod 7).

Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení faktury. Při nesplnění termínu splatnosti faktury zaplatí kupující smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Dodací podmínky

Dodací lhůta

Dodací lhůty uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou předpokládané obvyklé. V případě, že prodávající výjimečně nebude schopen dodržet předpokládanou dodací lhůtu, informuje o tom kupujícího a ten se rozhodne, zdali od objednávky odstoupí, nebo bude souhlasit s náhradním nabídnutým termínem dodání.

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení objednávky, obsahující všechny potřebné informace nutné pro její včasné vyřízení. V případě platby předem začíná běžet dodací lhůta ode dne úhrady – přijetí částky ve výši kupní ceny na účet prodávajícího.

Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Způsob dodání

Možnosti dodání zboží jsou:

 • Osobní odběr na prodejně – v provozovně prodávajícího, ul. Horní Branka 269, 664 34 Moravské Knínice, okr. Brno – venkov.

K ceně zboží nejsou účtovány žádné přepravní náklady.

Přepravní náklady: 0,– Kč

Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na její jméno, a platným občanským průkazem.

 • Poštou jako Balík Do ruky

K ceně zboží je připočítán příspěvek na cenu přepravních nákladů a balné při zaslání zboží poštou (položka označena „poštovné“).

Přepravní náklady (poštovné): při nákupu do 20.000,– Kč 179,– Kč … viz (1)
  při nákupu nad 20.000,– Kč 0,– Kč … viz (2)

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

(1) Uvedená cena platí při dodání v rámci České republiky.
(2) Přepravní náklady nejsou účtovány, jen pokud není na zboží poskytnuta jiná sleva.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit přepravci. Faktura, dodací list a eventuální další průvodní dokumentace jsou přiloženy v označeném balíku.

6. Záruka

Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu

 • zboží bez vad a v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,
 • zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR, včetně návodu v češtině.

Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží kupujícímu.

Záruční podmínky >>

7. Odstoupení od smlouvy

Prodejce poskytuje v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodů.

Kupující má právo bez udání důvodu vrátit zboží prodejci do 14 dnů od obdržení zásilky.

Peníze budou v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku zaslány zpět kupujícímu nejpozději do 30 dnů, a to bankovním převodem, nebo složenkou.

Podmínky pro vrácení peněz:

 • Zboží musí být neporušené, nepoškozené v originálním obalu, kompletní včetně příslušenství, návodu atp., včetně originálního dokladu o koupi a nesmí jevit známky používání.
 • Kupující musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
 • Prodejce vrátí pouze peníze za zboží, nikoliv přepravní náklady. Ve zvláštních případech může být v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku cena vráceného zboží snížena o náhradu nákladů spojených s vrácením zboží v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy.
 • Zboží musí být zasláno zpět prodejci pouze běžnou balíkovou poštou, zásilky dobírkou nebudou přijaty.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy při dodávce zboží atypického nebo upraveného podle přání kupujícího, popř. pokud to bylo dohodnuto při potvrzení objednávky, např. kvůli většímu množství zboží atd.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.

Všechna práva používání loga a chráněných značek DEVI™ a veškerý prospěch v souvislosti s nimi jsou vlastnictvím a patří DEVI A/S Dánsko.

Tyto obchodní podmínky platí od 1. 5. 2023.